REGULAMIN


Regulamin normuje zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem https://arbori.pl. Sklep prowadzony jest przez firmę ARBORI Sylwester Skrobek z siedzibą w Łodzi, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńskiej 89/21, działającą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi nr 61945, REGON: 101041386, NIP: 727-155-27-26. Firma nie jest płatnikiem vat.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu, składania zamówienia na towary dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze sklepu poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: Firefox Mozilla, Internet Explorer, Chrome.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem https://arbori.pl/content/1-dostawa-i-platnosc.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzenia nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. DEFINICJE

Wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:
- adres reklamacyjny: biuro@arbori.pl,
- cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i kosztów szczegółowo wskazanych pod adresem https://arbori.pl/content/1-dostawa-i-platnosc,
- dowód zakupu – faktura, paragon, rachunek wystawione zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późn. zm., potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta,
- Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
- Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
- koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego,
- Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient,
- miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu,
- moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do  odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie,
- płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę,
- produkt – rzecz oferowana do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie i sprzedawana przez Sprzedającego na podstawie umowy łączącej go z Producentem,
- przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego produkty wraz z usługą dostawy,
- sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://arbori.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie,
- Sprzedający – ARBORI Sylwester Skrobek, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 89/21, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi nr 61945, REGON: 101041386, NIP: 727-155-27-26,
- termin realizacji zamówienia – liczba dni roboczych przeznaczona na realizację zamówienia,
- umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późn. zm. w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. w przypadku Kupujących,
- wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna produktu w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny,
- zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu, określające jednoznacznie: produkt i jego ilość, sposób dostawy, formę płatności, wysokość płatności, adres dostawy.

3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.
3. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:
- wybór produktu i dodanie go do koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka” (otworzy się okno informujące o wybraniu danego produktu i dające możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do realizacji zamówienia. W koszyku można się znaleźć poprzez naciśnięcie przycisku „Koszyk” w prawym górnym rogu strony. W koszyku znajdują się wybrane przez Kupującego produkty. Kupujący może modyfikować ich liczbę poprzez wstawienie innej liczby lub usunięcie pozycji. W celu usunięcia danej pozycji z koszyka należy wcisnąć czerwoną ikonę krzyżyka. W celu złożenia zamówienia należy wcisnąć przycisk „Dalej”. Na kolejnej stronie Kupujący ma możliwość wyboru zamówienia bez zakładania konta lub z zakładaniem konta albo zalogowania się na swoje konto),
- podanie danych osobowych Kupującego (bez zakładania konta lub z zakładaniem konta albo zalogowania się na swoje konto założone uprzednio),
- podanie adresu dostawy i danych do faktury,
- wybór sposobu dostawy,
- zaakceptowanie regulaminu
- wybór formy płatności,
- potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
5. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.
6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje najpóźniej w terminie do 14 dni. W przypadku braku dostępności danego produktu Sprzedający skontaktuje się drogą mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
7. Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail o zrealizowaniu zamówienia.
8. Kupujący dokonuje płatności za złożone zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:
- za pobraniem,
- przelew bankowy,
- płatność kartą lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPay.
Realizacja zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, a zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” oraz „płatność kartą lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych TPay” po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego.  
9. Zakupiony produkt jest wysyłany wybranym przez Kupującego sposobem dostawy na wskazany adres. Dowód zakupu jest przesyłany na wskazany adres e-mail.
10. Sprzedawca dostarcza produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 wyżej wymienionej ustawy.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na adres: biuro@arbori.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie https://arbori.pl/content/8-formularz-zwrotu.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: ARBORI Sylwester Skrobek, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 89/21.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do Konsumenta lub dostarczenia do Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:
- produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
- jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- produkt mający termin przydatności do użycia krótszy niż 14 dni.

5. RĘKOJMIA I REKLAMACJE

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady rzeczy (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
3. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Kupujący nie może odstąpić do umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądać usunięcia wady.
7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny: ARBORI Sylwester Skrobek, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 89/21.
10. Koszt wymiany lub naprawy produktu ponosi Sprzedający.
11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
- oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
- oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
- żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
- żądania usunięcia wad rzeczy.
W przypadku braku odpowiedzi w wyżej wskazanym terminie uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Kupującego.
13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu.
14. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeśli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
15. W przypadku kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
16. W terminach określonych w § 5 pkt. 13 – 15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu jest:
ARBORI Sylwester Skrobek z siedzibą w Łodzi, 94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 89/21, działający na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi nr 61945, REGON: 101041386, NIP: 727-155-27-26., dane kontaktowe: tel. 786082032, e-mail: biuro@arbori.pl
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności: https://arbori.pl/content/7-polityka-prywatnosci.

7. FAKTURA ELEKTRONICZNA

Dokument dotyczący transakcji zostaje wystawiony Klientowi w formie faktury elektronicznej.

8. KONTAKT

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować na adres e-mail: biuro@arbori.pl

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma
charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedającego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsument a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
Regulamin sklepu internetowego www.arbori.pl obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.